Οι τεχνικές Manual Therapy (Θεραπεία δια των χειρών) ή Manipulative Therapy (θεραπεία που 'χειραγωγεί') αποτελούν μια εξειδίκευση της Φυσικοθεραπείας που εκπροσωπούνται από έναν διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα φυσiκoθεραπευτών τον International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) (http://www.ifompt.org/About+IFOMPT.html). Οι τεχνικές αυτές έχουν ενταχθεί σε μεγαλύτερα συστήματα που περιλαμβάνουν κυρίως:

-την καταλληλότερη  Αξιολόγηση των προβλημάτων των ασθενών με νευρο-μυο-σκελετικά προβλήματα

-και την αποτελεσματικότερη Θεραπεία τους με στόχο την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας στοχεύοντας στο αίτιο που την προκαλεί και όχι στην ανακούφιση του συμπτώματος.

Το Manual Therapy πλέον έχει μετονομασθεί και επίσημα σε Musculoskeletal Therapy αφου τα συστήματα που το εκπροσωπούν συμπεριλαμβάνουν όλες τις επιστημονικά τεκμηριώμενες μεθόδους θεραπείας ορθοπαιδικών προβλημάτων  και οι πιστοποιημένοι φυσικοθεραπευτές θεωρούνται εξειδικευμένοι στα μυοσκελετικά προβλήματα (Specialist Musculoskeletal Physiotherapist). Ο κλινικός συλλογισμός (clinical reasoning) αποτελεί ένα πολύ ισχυρό «εργαλείο» των θεραπευτών με το οποίο ο ασθενής θα λάβει την βέλτιστη θεραπεία κατα την διάρκεια μιας συνεδρίας αλλα και στο σύνολο της 'θεραπευτικής σχέσης'.

Στόχοι του Manual Therapy είναι η αντιμετώπιση του πόνου και η βελτίωση της λειτουργίας. Αυτό μπορεί να γίνει σε όλα τα στάδια ενός προβλήματος (οξύ- υποξύ- χρόνιο στάδιο). Οι τεχνικές μπορούν να περιλαμβάνουν:

Ήπιες κινητοποιήσεις (παθητικές ή/και ενεργητικές), Έλξεις, Τεχνικές μάλλαξης (λειτουργική, εν τω βάθει κτλ), Χειρισμοί (manipulation, απότομοι χειρισμοί στις αρθρώσεις με/ή χωρίς ήχους κρακ), Τεχνικές κινητοποίησης του νευρικού ιστού κτλ

Με βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα, ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται με απλό τρόπο για το πρόβλημά του από το Φυσικοθεραπευτή και να συμμετέχει και ο ίδιος ενεργά στην αποκατάσταση όσο νωρίτερα γίνεται. Αυτό τονίζει την αναγκαιότητα της όσο πιο γρήγορης κινητοποίησης στην πάσχουσα περιοχή και της έναρξης της θεραπευτικής άσκησης με ειδικά και εξατομικευμένα προγράμματα θεραπείας. Ο συνδυασμός λοιπόν τεχνικών παθητικής και ενεργητικής κινητοποίησης θα αποτελέσει το κλειδί για την αντιμετώπιση των περισσότερων μυοσκελετικών προβλημάτων.

Manual Therapy
Εικόνες